LENA GUAVO

ABS BLUES WHITES CREAMS
Oil on Canvas
48 x 48 in (121.92 x 121.92 cm)
$895
ABS BLUES WHITES CREAMS by LENA GUAVO